Spoločnosť MK alarm, s.r.o. pôsobí na Slovenskom trhu od roku 1993

Elektrická požiarna
signalizácia

Elektrická požiarna signalizácia (EPS) slúži:

  • na preventívnu ochranu objektov pred požiarmi tak, že vyhodnocuje možné požiarne riziká
  • na ochranu osôb a majetku pred požiarom včasným varovaním a následným predchádzaním vzniku životunebezpečných situácií
  • opticky a akusticky signalizuje vznik a miesto požiaru

MKalarm

Priestory chránené systémom EPS

Sú vybavené opticko-dymovými, teplotnými, tlačidlovými, prípadne inými typmi detekčných prvkov, ktoré reagujú pri ich aktivácii (detekcii požiaru) a pomocou výstražných zariadení akusticky, alebo opticky signalizujú jeho vznik. Ak ústredňa vyhodnotí vznik požiaru, informuje osoby určené na vykonanie zásahu, aktivuje výstupy, pomocou ktorých ovláda stabilné hasiace zariadenie, požiarne dvere, evakuačný rozhlas, zariadenia na odvod dymu a tepla a ďalšie zariadenia slúžiace na zabránenie šíreniu požiaru a ochrany zdravia a života osôb.

Návrh a inštaláciu EPS je nutné vykonať tak, aby komunikoval so systémami a nadväznými zariadeniami v budove, s ktorými tvorí jeden funkčný celok určený pre minimalizáciu ohrozenia majetku a osôb.

Systém EPS je možné, spolu s inými bezpečnostnými systémami, integrovať do integračného bezpečnostného systému, ktorého úlohou je združovať všetky hlásenia, monitorovať stavy všetkých technologických, elektronických a elektrických zariadení budov a objektov.

Hlasová signalizácia požiaru

Evakuačný rozhlas. Súčasťou protipožiarnych systémov je aj evakuačný rozhlas. V súčasnosti je jeho návrh, inštaláciu, prevádzku a servis nutné vykonávať v súlade s normami radu EN54. Jeho inštalácia je povinná pokiaľ je predpísaný v zmysle požiarneho projektu vypracovaného požiarnikom špecialistom. Samotný projekt požiarneho rozhlasu môže robiť osoba, ktorá má všeobecné oprávnenie na projekciu a súčasne má oprávnenie na projekciu daného systému od konkrétneho výrobcu – podobne je to aj s montážou a revíziou.

Slúži na informovanie užívateľov objektov v prípade požiaru

Z technického hľadiska je riešený ústredňou, výkonnými zosilňovačmi, vlastnými zdrojmi signálu (mikrofón, tuner, CD prehrávač, …), reproduktormi, záložným napájacím zdrojom a rozvodmi (kabelážou). Rozvody sú zvyčajne 100 V z dôvodu zníženia strát na vedeniach, nakoľko často krát sa ozvučujú rozsiahle priestory (sklady, administratívne a nákupné komplexy…) a pred samotným reproduktorom je prevodový transformátor. Systém môže byť prepojený s elektrickou požiarnou signalizáciou a v prípade detekcie požiaru je aktivovaný vnútorný digitálny záznamník a zahájená evakuácia. Kabeláž aj prepojenie s ústredňou EPS musí byť z požiarne odolného kábla so zachovaním funkčnosti min. po dobu v zmysle konkrétneho projektu.

Slúži na informovanie užívateľov a návštevníkov objektov o nutnosti opustiť objekt v prípade ohrozenia zdravia a života. Informovanie užívateľov môže vykonať obsluha ohlasovne požiaru – stála služba, alebo sa spustí vnútorný digitálny záznamník v prípade, kedy je evakuačný rozhlas prepojený s elektrickou požiarnou signalizáciou. V tomto prípade sú z digitálneho záznamníka prehrávané vopred nahovorené správy. Okrem evakuácie návštevníkov a personálu v prípade požiaru, havárie a iných živelných pohrôm môže evakuačný rozhlas vysielať aj všeobecné informácie a upozornenia pre návštevníkov, informácie pre zamestnancov a interných pracovníkov objektov a vytvorenie hudobnej kulisy – pozadia.