Spoločnosť MK alarm, s.r.o. pôsobí na Slovenskom trhu od roku 1993

Hlasová signalizácia požiaru

Evakuačný rozhlas. Súčasťou protipožiarnych systémov je aj evakuačný rozhlas. V súčasnosti je jeho návrh, inštaláciu, prevádzku a servis nutné vykonávať v súlade s normami radu EN54. Jeho inštalácia je povinná pokiaľ je predpísaný v zmysle požiarneho projektu vypracovaného požiarnikom špecialistom. Samotný projekt požiarneho rozhlasu môže robiť osoba, ktorá má všeobecné oprávnenie na projekciu a súčasne má oprávnenie na projekciu daného systému od konkrétneho výrobcu – podobne je to aj s montážou a revíziou.

Slúži na informovanie užívateľov objektov v prípade požiaru

Slúži na informovanie užívateľov a návštevníkov objektov o nutnosti opustiť objekt v prípade ohrozenia zdravia a života. Informovanie užívateľov môže vykonať obsluha ohlasovne požiaru – stála služba, alebo sa spustí vnútorný digitálny záznamník v prípade, kedy je evakuačný rozhlas prepojený s elektrickou požiarnou signalizáciou. V tomto prípade sú z digitálneho záznamníka prehrávané vopred nahovorené správy. Okrem evakuácie návštevníkov a personálu v prípade požiaru, havárie a iných živelných pohrôm môže evakuačný rozhlas vysielať aj všeobecné informácie a upozornenia pre návštevníkov, informácie pre zamestnancov a interných pracovníkov objektov a vytvorenie hudobnej kulisy – pozadia.

Z technického hľadiska je riešený ústredňou, výkonnými zosilňovačmi, vlastnými zdrojmi signálu (mikrofón, tuner, CD prehrávač, …), reproduktormi, záložným napájacím zdrojom a rozvodmi (kabelážou). Rozvody sú zvyčajne 100 V z dôvodu zníženia strát na vedeniach, nakoľko často krát sa ozvučujú rozsiahle priestory (sklady, administratívne a nákupné komplexy…) a pred samotným reproduktorom je prevodový transformátor. Systém môže byť prepojený s elektrickou požiarnou signalizáciou a v prípade detekcie požiaru je aktivovaný vnútorný digitálny záznamník a zahájená evakuácia. Kabeláž aj prepojenie s ústredňou EPS musí byť z požiarne odolného kábla so zachovaním funkčnosti min. po dobu v zmysle konkrétneho projektu.