Spoločnosť MK alarm, s.r.o. pôsobí na Slovenskom trhu od roku 1993

Integrácia bezpečnostných systémov

C4 je integračný bezpečnostný systém, ktorý zabezpečuje centralizované a viacužívateľské riešenie pre správu zariadení objektovej bezpečnosti. Užívateľovi poskytuje rozsiahle nástroje pre:

  • Centrálnu správu bezpečnostných zariadení
  • Vizualizáciu a monitoring zariadení
  • Automatizáciu bezpečnostných procesov
  • Analýzu a vyhodnocovanie bezpečnostných informácií
  • Centrálny identity manažment
  • Podporu krízového manažmentu
Integrácia bezpečnostných systémov

MKalarm

Otvorený modulárny systém

Svojou sieťovou architektúrou umožňuje zdieľať informácie týkajúce sa prevádzky bezpečnostných zariadení viacerým užívateľom. To samozrejme výrazne zvyšuje efektivitu správy zariadení a podporných činností v rámci podniku.
Systém C4 je otvorený modulárny systém, ktorý umožňuje navrhnúť inštaláciu podľa požiadaviek zákazníka, od jednoduchých – monitorujúcich jednu samostatnú budovu, po robustné riešenia monitorujúce rôzne bezpečnostné zariadenia veľkej organizácie vo všetkých jej objektoch bez ohľadu na vzdialenosť.
C4 pracuje taktiež na rôznych platformách operačného systému Microsoft Windows. V jednoduchých inštaláciách umožňuje C4 použitie platformy Windows Vista. V prípade veľkých inštalácií C4 v maximálnej miere využíva široké možnosti operačného systému Windows Server 2008. Pre správu dát C4 spolupracuje s databázou MS SQL Server 2008, ktorá taktiež poskytuje rozsiahle možnosti nastavenia výkonu.

Integračný bezpečnostný systém C4

Umožňuje ďalšie rozširovanie aplikácie

Otvorená architektúra

Architektúra systému C4 je navrhnutá tak, aby umožnila rýchlu integráciu bezpečnostných zariadení, nasadzovaných v oblasti bezpečnosti budov. Systém C4 integruje zariadenia systému kontroly vstupu, elektrickej zabezpečovacej signalizácie, elektrickej požiarnej signalizácie a kamerové systémy od rôznych výrobcov, ktoré sú v rámci projektov požadované partnermi a zákazníkmi. Integrácia jednotlivých zariadení je realizovaná prostredníctvom ovládačov, ktoré zabezpečujú komunikáciu s daným zariadením v maximálnom rozsahu, aký zariadenie poskytuje.
Otvorenosť systému C4 je výhodná aj pri integrácii informačných systémov podniku prostredníctvom takzvaných konektorov. Tieto slúžia k prepojeniu personálnych systémov, identity serverov, parkovacích, dochádzkových a ďalších informačných systémov podniku.

Systém C4 v rámci monitorovacieho modulu umožňuje prepojenie s geografickými informačnými systémami, ktoré poskytujú podporné informácie pri riešení krízových situácií. Príkladom je zobrazenie rozloženia elektroinštalácie, potrubia a vzduchotechniky v priestore, v ktorom systém C4 hlási bezpečnostný incident. Dáta sú získavané on-line na požiadanie z dátového servera, ktorý spravuje GIS dáta.
Integračný bezpečnostný systém C4 komunikuje prostredníctvom transparentného rozhrania – Web Services. Toto rozhranie umožňuje integráciu funkcionalít používaných v aplikácii C4 Klient aj prostredníctvom utilít alebo aplikácií tretích strán, napríklad ovládanie rampy zo skladového systému podniku po prijatí informácie o príchode kamiónu dodávateľa.
V rámci C4 je k dispozícii podporný balíček SDK, s ktorým je možné vyvinúť ovládač aj externe.

Monitoring zariadení

C4 umožňuje sledovať všetky monitorované bezpečnostné zariadenia v jednotnom prostredí vrátane ich jednotného ovládania z toho istého prostredia. Takýto spôsob monitorovania výrazne znižuje nároky na zaškolenie obsluhy systému. Užívateľ nemusí poznať detailne jednotlivé ovládané bezpečnostné zariadenia. Nastavovanie oprávnení, vydávanie príkazov na zariadenia a podobne sa prevádza rovnako pre všetky bezpečnostné zariadenia nezávisle od akého výrobcu je zariadenie. Obsluha jednotlivých zariadení z centrálneho servera prebieha paralelne, to znamená, že jednotlivé zariadenia na serveri nie sú vzájomne ovplyvňované. Množstvo obsluhovaných zariadení ako aj klientskych staníc, z ktorých je možné bezpečnostné zariadenia obsluhovať je limitované výhradne výkonom servera.

On-line sledovanie stavov na pripojených zariadeniach je užívateľovi dostupné už v základnej verzii. Užívateľ okamžite po pripojení zariadenia do systému vidí ako dané zariadenie pracuje.
C4 Server zabezpečuje všetky operácie spojené s priamou obsluhou zariadení. Nastavenia systému, získavanie údajov o stave zariadení, priame ovládanie zariadení a podobne prebieha pod kontrolou serverovej časti aplikácie. Tento koncept výrazne zvyšuje stabilitu a bezpečnosť celkového riešenia.
Pre prácu so systémom C4 môže byť použitý ľubovoľný počítač zákazníka s Windows XP SP2 a novší. Inštalácia klienta prebieha technológiou, ktorá umožňuje inštalovať a následne upgradovať aj vzdialené počítače bez potreby prítomnosti administrátora. Zjednodušenie prevádzky samozrejme znižuje náklady administrácie celého systému C4.

Otvorený modulárny systém

MKalarm

Automatizácia procesov

Zefektívnenie a zautomatizovanie bezpečnostných procesov je v aplikácii C4 implementované vo viacerých úrovniach.

V module monitoringu poskytuje užívateľovi pri riešení incidentov nastavenie optimálnych postupov riešenia a prostredníctvom modulu karty objektu je možné získať detailné informácie o objekte a jeho okolí.

Modul automatických akcií umožňuje užívateľsky jednoduchým spôsobom nadefinovať rozsiahle procesy, ktoré sú následne po vzniku očakávanej situácie automaticky vykonávané serverom bez zásahu obsluhy.

V oblasti požiarnych systémov C4 poskytuje podporné nástroje na realizovanie pravidelných prehliadok a revízií zariadení.

Vyhodnocovanie bezpečnostných informácií

C4 zabezpečuje správu poplachových smerníc tak, aby mali pracovníci dispečingu okamžitý dostatok informácií pre správne vyhodnocovanie krízových situácií. Potvrdenie vykonania smernice musí byť v systéme evidované a priložené k záznamu o udalosti pre potreby vyhodnocovania situácie v budúcnosti.

Niekoľkoročné skúsenosti s vývojom aplikácií v tejto oblasti sú premietnuté do nového typu ergonómie aplikácie.

O aplikácii

Aplikácia sa chová k užívateľovi ako jeden celok, kde má užívateľ okamžite k dispozícii všetky potrebné údaje k vybranému objektu.

Či už ide o vybranú osobu, udalosť alebo zariadenie, má užívateľ okamžite k dispozícii informácie o ich nastaveniach ako aj udalostiach, ktoré sa vybraného objektu akýmkoľvek spôsobom dotýkajú.

Centrálny Identity manažment

Integračný systém C4 poskytuje efektívnu správu identifikačných informácií o osobách na monitorovaných zariadeniach. Vo svojej centrálnej databáze eviduje všetky dostupné typy identifikátorov (prístupových kariet, kódov, odtlačkov prstov, atď.) použitých v rámci podniku.
C4 umožňuje jednotnú správu osôb pre všetky technológie – všetky nastavenia týkajúce sa nastavenia prístupu osôb k jednotlivým zariadeniam sa užívateľovi zobrazujú v jednotnom rozhraní.
Správa osôb je primárne navrhovaná tak, aby pokryla rôzne technológie s rôznou funkcionalitou a rôznymi riadiacimi parametrami. Užívateľovi sa tieto informácie zobrazujú v jednotnom prostredí. To zabezpečuje užívateľovi jednoduchú správu hierarchických prístupových oprávnení. Užívateľ nastavuje oprávnenia prístupu na dvere alebo čítačky a nie je zaťažovaný otázkami aké kódy, prípadne karty konkrétne dvere akceptujú a ani akým spôsobom sa tieto informácie dostanú do jednotlivých zariadení. O túto problematiku sa stará systém C4.

Podpora práce vo viacerých časových zónach

Systém umožňuje prácu vo viacerých časových zónach. Každé zo zariadení a každý z užívateľov môže pracovať v inej časovej zóne, pričom systém C4 prevádza automaticky všetky potrebné prepočty tak, aby práca užívateľov bola prirodzená a intuitívna.

Podpora práce vo viacerých jazykoch

Každý z užívateľov si môže zvoliť jazyk, v ktorom s ním bude systém C4 komunikovať. Toto nastavenie je nezávislé na nastaveniach ostatných užívateľov. V základnej verzii C4 je dodávaná podpora slovenčiny, češtiny a angličtiny. Podpora ďalších jazykov je zaraďovaná priebežne podľa požiadaviek partnerov a zákazníkov.

Licenčne neobmedzený počet UŽÍVATEĽOV A KLIENTSKYCH STANÍC – NULOVÝ POPLATOK ZA KLIENTA

C4 je otvorený modulárny systém použiteľný od najmenších – lokálnych, až po tie najväčšie – rozsiahle sieťové aplikácie.

Pri rozsiahlych inštaláciách je k efektívnemu využívaniu systému potrebná spolupráca viacerých zložiek podniku (personalistika, bezpečnosť, IT, vrcholový manažment, …). Podpora tejto spolupráce je v systéme C4 riešená jednoducho – nulový licenčný poplatok za klienta. Počet klientov je tým pádom obmedzený výhradne výkonom servera.